Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: VeraVia Finland Oy
Y-tunnus: 2293681-1
Osoite: Sammonkatu 47, 33540 Tampere
Sähköposti: tietosuoja@veravia.com

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan VeraVia Finland Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: toimitusjohtaja Rami Kujala
Yhteystiedot: rami.kujala@veravia.com

3. Rekisterien nimet

VeraVia Finland Oy:n henkilötietojen ja asiakastietojen käsittely seuraavissa järjestelmissä: Netvisor, Maplet, Pipedrive ja Gapps sekä paperiset työsopimukset ja verokortit lukitussa kaapissa mapissa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

ASIAKAS YRITYKSET:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖKUNTA:

Työnantajan velvollisuuksien takia mitä laissa määritelty tarvitsemme työntekijöidemme tiedot. Saamme tiedot asianomaisilta itseltään joko sähköpostilla tai kirjeellä. Maplet järjestelmässä missä tiedot on ilman henkilötunnusta jokainen itse huolehtii tietojen päivittämisestä. Kyselyt tai pyynnöt tietojen hävittämisestä tietosuoja@veravia.com

5. Rekisterien tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakkaat:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

Henkilökunta:
* Nimi, osoitetiedot, henkilötiedot ja verokorttitiedot sekä palkkatiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tietosuoja@veravia.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

VeraVia Finland Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. VeraVia Finland Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että VeraVia Finland Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@veravia.com

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

VeraVia Finland Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytännöt

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

VeraVia Finland Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. VeraVia Finland Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.